E-MAKIJAZ 06/2015 - wywiad (Interview) - Monika Kiernicka

E-MAKIJAZ 06/2015 – wywiad (Interview)

Wywiad, którego udzieliłam dla Magazynu E-Makijaż

 Das neue Interview für E-Makijaz

Wywiad e-makijaz 4

Wywiad e-makijaz 1

Wywiad e-makijaz 2

 

Wywiad e-makijaz 3

 

Witaj

nie będę pytała cię o to jak zaczęła się Twoja kariera, bo tego jest wszędzie  i zapewne milion razy opowiadałaś o tym chciałabym się skupić na Twoich przemyśleniach, rozwoju..

Hallo,
ich werde dich nicht danach fragen, wie deine Karriere angefangen hat, bestimmt hast du auf diese Frage schon Tausend Mal geantwortet und möchtest dich lieber auf deine Gedanken und deine Entwicklung konzentrieren.
;

1. Dziś skupiamy się na technice, nauce z Youtube. Rozwój to szerokie słowo, które ma różne znaczenie, dla różnych ludzi… ale czym tak naprawdę jest dla Ciebie ?

Rozwój można rozumieć na wiele sposobów, myślę, że dla każdego będzie czymś innym. Dla mnie to harmonijne, ale i rozłożone w czasie rozwijanie swojego potencjału. Moja droga nie była kręta choć wymagała ode mnie nie lada cierpliwości i zdeterminowania. Przede wszystkim rozwijałam własne umiejętności i pokonywałam ograniczenia, które później pozwoliły mi wspinać się na kolejne szczeble kariery zawodowej. Każdy, choćby najmniejszy sukces dodawał mi pozytywnego „kopa” i nakręcał do dalszego działania.

;

1.Heute konzentrieren wir uns auf die Technik, auf das Youtube-Lernen. Entwicklung ist ein breiter Begriff und wird von jedem anders verstanden…aber was bedeutet Entwicklung für dich?

Den Begriff Entwicklung kann man auf verschiedene Art und Weise verstehen und ich denke, dass er für jeden etwas anderes sein wird. Für mich ist das eine harmonische und zeitlich ausgedehnte Entfaltung seines Potenzials. Mein Weg war nicht holprig, erforderte von mir aber viel Geduld und Determination. Vor Allem habe ich meine eigenen Fähigkeiten entwickelt und Grenzen überwindet, was mir später erlaubt hat, auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen. Jeder, wenn auch ein kleiner Erfolg, hat mir einen positiven Schub gegeben und mich zum weiteren Handeln motiviert.

;

2. Czy w/g Ciebie szkoła wizażu i jej ukończenie wpływa na Twój rozwój zawodowy?

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że szkoła nie ma większego znaczenia. Dla kogoś z duszą artysty, ogromną pasją i chęcią tworzenia będzie tylko kolejnym „papierkiem” do kolekcji. Owszem, ukończenie szkoły na początku drogi jest zawsze wskazane, niezwykle podnosi samoocenę i pomaga wystartować w zawodzie. Nie mniej jednak zawód ten po części wynika z talentu, po części z praktyki i umiejętności. Jeśli nie ma pasji i wewnętrznej potrzeby do wykonywania tej profesji ukończenie szkoły niczego nam nie zagwarantuje.

;

2.Beeinflusst, deiner Meinug nach, der Abschluss einer Schule für Visagisten deine berufliche Entwicklung?

Aus der Zeitperspektive heraus, kann ich feststellen, dass die Schule keine gröβere Bedeutung hat. Für jemanden mit einer Künstlerseele, groβer Leidenschaft und Schaffungswille wird es lediglich ein weiterer Diplom zur Kollektion sein. Selbstverständlich ist der Abschluss einer Schule am Anfang des Weges immer empfehlenswert, hebt enorm das Selbstbewusstsein und erleichtert den beruflichen Start. Doch zum Teil ergibt sich dieser Beruf aus dem Talent und zum Teil aus der Praxis und den Fähigkeiten. Wenn keine Leidenschaft und kein inneres Bedürfnis da ist, um diesen Beruf auszuüben, dann garantiert uns der Abschluss einer Schule gar nichts.

;

3. Jest teraz przekonanie, że można być idealnym samoukiem i zrobić karierę bez szkoły jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy sam YouTube do tego wystarczy?

Hmmm, trudne i kontrowersyjne pytanie. Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie kwestie. Można być makijażystą, czyli sprawnym rzemieślnikiem poprawnie wykonującym makijaże, zgodnie z zasadami wyniesionymi ze szkoły. Ukończenie szkoły/kursu w tym wypadku jest mile widziane choć jak życie pokazuje nie jest najważniejsze, bowiem umiejętności wizażysty weryfikują klientki, jeśli są na wysokim poziomie uważam, że obronią się same.
Można być również artystą, który przede wszystkim kreuje, nie stawia sobie barier, ma ogromną wyobraźnię i nie boi się tworzyć. W tym wypadku szkoła nie ma znaczenia, artystą trzeba się urodzić.

;

3. Es gibt jetzt so eine Überzeugung, dass man ein perfekter Autodidakt sein und Karriere ohne Schule machen kann, wie ist deine Meinung dazu? Ist Youtube ausreichend?

Hmm, eine schwierige und kontroverse Frage. Man muss vor allem zwei Dinge unterscheiden. Man kann Visagist sein, also ein geschickter Handwerker, dessen Make-ups korrekt ausgeführt sind und den in der Schule gelernten Regeln entsprechen. In diesem Falle ist der Abschluss einer Schule wünschenswert, doch, wie das Leben oft zeigt, werden die Fähigkeiten eines Visagisten von den Kundinnen verifiziert und wenn sie auf einem hohen Niveau sind, sprechen sie für sich selbst. Man kann auch ein Künstler sein, der vor allem kreiert, sich keine Grenzen setzt, ein groβes Vorstellungsvermögen besitzt und keine Angst hat Neues zu schaffen. In diesem Fall hat die Schule keine Bedeutung, als Künstler muss man geboren werden.

;

4. Wygrałaś wiele nagród związanych z realizacją makijażu – jak to motywuje Cię do dalszych działań?
Motywuje mnie naprawdę wiele rzeczy, wygrane w konkursach są tylko ich składową. Dla mnie największą motywacją do dalszego działania są pozytywne efekty mojej pracy, chcę działać dalej, robić to lepiej, częściej i na wyższym poziomie. Motywują mnie osoby, które osiągnęły sukces, moje uśmiechnięte klientki, ogromna przyjemność z malowania i dzielenia się swoją twórczością. Motywuje mnie końcowy efekt kilkugodzinnej sesji, każda kolejna publikacja i ta radość gdy otwieram gazetę z moim zdjęciami. I w końcu motywuje mnie uczucie zwycięstwa, pokonania swoich lęków oraz ogrom towarzyszących temu emocji.

;

4. Du hast viele Preise für deine Make-ups bekommen – wie motiviert dich das zur weiteren Arbeit?

Mich motivieren wirklich viele Dinge, die Preise bei den Wettbewerben sind nur ein Bestandteil davon. Die gröβte Motivation zum weiteren Handeln sind für positive Ergebnisse meiner Arbeit, ich möchte weiter handeln, dies besser machen, häufiger und auf einem höheren Niveau. Motivierend wirken auch Personen, die einen Erfolg erzielt haben, meine Kundinnen mit Lächeln im Gesicht, eine groβe Freude am Schminken und die Möglichkeit der Präsentation meiner Tätigkeit. Mich motiviert auch das Ergebnis einer mehrstündigen Session, jede weitere Publikation und diese Freude, wenn ich ein Magazin durchblättere und meine Arbeiten sehe. Und letztendlich motiviert mich das Gefühl des Gewinns, die Überwindung meiner Ängste und die Fülle der begleitenden Gefühle.

;

5. Czy Twoje klientki do Ciebie wracają? Jeżeli tak to z jakich narzędzi korzystasz, co mogłabyś polecić osobom, które „cierpią” na brak klientów?
Tak, mam to szczęście, że klientki do mnie wracają. Jedynymi narzędziami z których korzystam są moje umiejętności, które w tym przypadku są kluczowe. Osobom rozpoczynającym przygodę z wizażem radzę uzbroić się w cierpliwość, bowiem początki w tym zawodzie nie należą do najłatwiejszych. Rynek wizażystów szybko się rozrasta, jakość usług musi więc być na jak najwyższym poziomie.

;

5. Kommen deine Kundinnen zu dir wieder? Wenn ja, dann verrate uns, mit welchen Mitteln du das erreichst und was kannst du denjenigen raten, die an Kundenmangel leiden?

Ja, ich habe das Glück, dass die Kundinnen zu mir wieder kommen. Die einzigen Mittel dazu, die ich nutze, sind meine Fähigkeiten, die in diesem Falle die Hauptrolle spielen. Personen, welche die ersten Schritte im Visagismus machen, rate ich sich in Geduld zu üben, denn der Anfang in diesem Beruf gehört nicht zu den leichtesten. Der Visagistenmarkt wird immer gröβer, deshalb muss die Qualität der gebotenen Leistungen auf dem höchsten Niveau sein.

;

6. Śledząc Twoją karierę widzę, że niesamowicie dajesz z siebie wszystko przy każdym działaniu. Czasami pewnie miewasz dni, które Cię demotywują – Jak sobie z tym radzisz?

Tak, miewam gorsze dni, chyba jak każdy. Może to dziwnie zabrzmi, ale każdą porażkę staram się przekuć w sukces. Kieruję się zasadą: „Żeby podejmować dobre decyzje trzeba mieć doświadczenie. A żeby mieć doświadczenie- trzeba podejmować złe decyzje”.

;

6. Wenn ich mir deine Karriere genauer ansehe, dann fällt auf, dass du bei jedem Projekt immer alles von dir gibst. Du hast bestimmt auch manchmal Tage, die dich demotivieren – wie kommst du damit klar?

Ja, ich habe manchmal schlechtere Tage, wie jeder. Vielleicht wird das komisch klingen, aber ich versuche aus jeder Niederlage einen Erfolg zu machen. Mein Motto ist: “Wenn man gute Entscheidungen treffen will, muss man Erfahrung haben. Und um Erfahrung zu haben, muss man falsche Entscheidungen treffen.”

;

7. Posiadasz swoje studio i intensywnie działasz w Monachium.

Jak wygląda Twój codzienny dzień pracy?
W Monachium prowadzę działalność artystyczną, spełniam się nie tylko jako wizażystka ale i fotograf. Mam tą wygodę, że studio jest w mieszkaniu zatem wszystko mam pod „nosem”. To niesamowicie ułatwia mi pracę, tym bardziej, że jestem mamą pierwszoklasistki. Podczas gdy córka jest w szkole mam czas na swoje projekty. Wszystkie stylizacje tworzę sama, potrzebuję więc sporo czasu i spokoju. Wieczory i weekendy przeznaczam na sesje, które uwielbiam nie tylko ja, ale i mój mąż.

;

7. Du besitzt dein privates Studio und bist intensiv in München tätig. Wie sieht dein üblicher Arbeitstag aus?

Ich bin in München künstlerisch tätig, Erfüllung gibt mir hier nicht nur Visagismus, sondern auch Fotografie. Ich habe das Glück, dass sich das Studio bei mir zu Hause befindet, von daher habe ich alles vor der Nase. Das erleichtert meine Arbeit enorm, zudem ich Mutter einer Erstklässlerin bin. Während meine Tochter in der Schule ist, habe ich Zeit für meine Projekte. Alle Stylings entwerfe ich selbst, deshalb brauche ich viel Zeit und Ruhe. Abends und an Wochenenden mache ich dann die Sessions, die nicht nur ich mag, sondern auch mein Mann.

;

8. Udało ci się nawiązać współpracę kosmetyczną z marką Revitalash, jak do tego doszło i co byś doradziła osobom, które marzą o takich klientach?
Współpraca z marką RevitaLash trwa nieprzerwanie od ponad 4 lat. Bardzo sobie ją cenię, tym bardziej, że produkty tej marki są moimi ulubionymi kosmetykami. Zaczęło się od przetestowania odżywki do rzęs i zrobienia kilku zdjęć dokumentujących jej działanie. Potem poleciało z górki…. dostałam propozycję wykonywania makijaży oraz reklam, które ukazały się w wielu polskich czasopismach. Dlaczego ja? O to należy zapytać markę RevitaLash.

;

8. Es ist dir gelungen eine Zusammenarbeit mit der Marke RevitaLash zu beginnen. Wie ist es dazu gekommen und was würdest du Personen raten, die von solchen Kunden träumen?

Die Zusammenarbeit mit der Marke RevitaLash dauert ununterbrochen seit über 4 Jahren. Ich schätze sie sehr, umso mehr, als dass die Produkte dieser Marke meine Lieblingskometika sind. Angefangen hat alles, als ich einmal ein Wimpernserum getestet habe und anschlieβend ein paar Fotos zur Dokumentierung der Wirkungsweise gemacht habe. Von da an ging es bergab… ich habe einen Vorschlag bekommen Make-ups und Werbungen zu machen, die in vielen polnischen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Warum ich? Das sollte man die Marke RevitaLash fragen.

;

9. Zadam teraz standardowe pytania, których wszędzie jest wiele, ale muszą być.
Must Have w Twojej kosmetyczce … 5 kosmetyków, które zawsze masz przy sobie?

Kosmetyki, które zawsze mam w torebce to: balsam do ust, błyszczyk, korektor i bibułki matujące. Jeśli miałabym wymienić piątkę najważniejszych kosmetyków, bez których nie wyobrażam sobie makijażu to z pewnością byłby to podkład, brązer, tusz do rzęs, rozświetlacz i oczywiście odżywka do rzęs.

;

9. Ich stelle dir jetzt eine Standartfrage, von denen es viele gibt, aber es muss sein. Must Have in deiner Kosmetiktasche… Nenne 5 Kosmetika, die du immer bei dir hast.

Kosmetika, die ich immer in meiner Tasche habe: Lippenbalsam, Lipgloss, Concealer und mattierendes Papier. Wenn ich die fünf wichtigsten Kosmetika nennen sollte, ohne die ich mir ein Make-up nicht vorstellen kann, wäre das bestimmt eine Grundierung, ein Bronze-Puder, eine Wimperntusche, ein Highlighter und natürlich ein Wimpernserum.

;

10. Jakie znaczenie ma dla Ciebie Fotografia Twojego makijażu? Co poradziłabyś osobom, które dopiero realizują swoje portfolio?
Fotografia beauty to moja pasja, której poświęcam wiele czasu. Dzięki niej mogę być samowystarczalna. Wiem, że efekt końcowy zależy wyłącznie ode mnie, dlatego nieustannie podnoszę sobie poprzeczkę i staram się maksymalnie dopracować każdy szczegół. Dbam nie tylko o makijaż i stylizację, ale również o dobre światło, ciekawy kadr. Zanim dojdzie do właściwych zdjęć robię próbne ujęcia, nierzadko zmieniam koncepcję makijażu czy stylizacji. Często bywa tak, że efektownie wyglądający makijaż na zdjęciach wypada słabo. Wtedy zaczyna się poszukiwanie dobrego światła, jeżdżę po studiu lampami, zmieniam je, doświetlam i na bieżąco sprawdzam efekty. Gdy już je znajdę zaczyna się najprzyjemniejsza część sesji.
Wizażystkom, które dopiero zaczynają budować portfolio radzę poszukać dobrego fotografa beauty, bowiem nawet najlepszy, najbardziej precyzyjny makijaż może zostać „zjedzony” przez słabe zdjęcia. Ciekawe portfolio pozwoli zostać zauważonym na tym wielkim jak ocean rynku.

;

1o. Welche Bedeutung hat für dich das Fotografieren deines Make-ups? Welche Ratschläge könntest du denjenigen geben, die an ihrem ersten Portfolio arbeiten?

Beauty-Fotografie ist meine Leidenschaft, der ich viel Zeit widme. Dank ihr kann ich unabhängig sein. Ich weiβ dass das Endergebnis nur von mir abhängig ist, deshalb stelle ich mit ständig höhere Ansprüche und versuche jedes Detail möglichst genau auszuarbeiten. Ich kümmere mich nicht nur um das Make-up und das Styling, sondern auch um gutes Licht, interessante Aufnahmen. Vor der eigentlichen Session, mache ich immer Probeaufnahmen, nicht selten wird dann das Make-up Konzept geändert, weil es auf den Fotos schlecht aussieht. Dann beginnt die Suche nach gutem Licht, ich fahre im Studio mit den Lampen.

;

www.e-makijaz.pl

Model: Marta Kowaliszyn